O firmie

GHG Professional Sp. z o.o. uzyskało akredytację PL-VG-0009 oraz posiada wdrożone systemy zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17029:2020-04 oraz PN-EN ISO 14065:2022-03.

Dotychczas przeprowadziliśmy weryfikację we wszystkich rodzajach działalności wymienionych w zakresie akredytacji:

 • spalanie paliw w instalacjach, 
 • instalacji prażenia lub spiekania rud metali,
 • produkcja surówki odlewniczej lub stali, 
 • produkcja lub obróbka metali żelaznych, w tym stopów żelaznych,
 • produkcja wtórnego aluminium, 
 • produkcja lub obróbka metali nieżelaznych, w tym produkcja stopów,
 • produkcja wapna lub kalcynacja dolomitu bądź magnezytu, 
 • produkcja szkła, w tym włókna szklanego,
 • produkcja produktów ceramicznych przez wypalanie,
 • produkcja materiałów izolacyjnych z wełny szklanej, 
 • osuszanie lub kalcynacja gipsu bądź produkcja płyt gipsowo-kartonowych i innych wyrobów gipsowych,
 • produkcja pulpy drzewnej lub innych materiałów włóknistych,
 • produkcja papieru lub tektury,
 • produkcja sadzy,
 • produkcja kwasu azotowego,
 • produkcja amoniaku,
 • produkcja chemikaliów organicznych luzem poprzez krakowanie, reformowanie, częściowe lub pełne utlenianie, albo przez podobne procesy,
 • produkcja wodoru i gazu do syntezy,
 • produkcja węglanu sodowego oraz wodorowęglanu sodu.

 • Nasza komunikatywność i doświadczenie pozwalają na analizę indywidualnych systemów monitorowania zużycia paliw i surowców.

  Dodatkowo prowadzimy weryfikacje danych zawartych we wnioskach o przyznanie rekompensat zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Informacja dot. doświadczenia:

 • 29 zweryfikowanych wniosków przez GHG Professional z 95 pozytywnie rozpatrzonych przez URE za rok 2022 (wg informacji na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki),
 • 30 zweryfikowanych wniosków przez GHG Professional z 94 pozytywnie rozpatrzonych przez URE za rok 2021 (wg informacji na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki),
 • 30 zweryfikowanych wniosków przez GHG Professional z 70 pozytywnie rozpatrzonych przez URE za rok 2020 (wg informacji na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki),
 • weryfikacje dotyczyły następujących rodzajów działalności (w nawiasach podano rok w związku ze zmianami listy sektorów):
  1. 24.42 – produkcja aluminium,
  2. 09.91 – wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (2020),
  3. 07.10 – górnictwo rud żelaza (2019, 2020),
  4. 20.13 – produkcja chemikaliów nieorganicznych,
  5. 24.43 – produkcja ołowiu, cynku i cyny,
  6. 24.10 – produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza,
  7. 17.12 – produkcja papieru tektury,
  8. 20.15 – produkcja nawozów i związków azotowych (2019, 2020),
  9. 24.44 – produkcja miedzi,
  10. 20.14 – produkcja chemikaliów organicznych (2019, 2020),
  11. 20.60 – produkcja włókien chemicznych (2019, 2020),
  12. 20.16.51 – produkcja propylenu w formach podstawowych (2020),
  13. 17.11.14 – masy włókniste drzewne, mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych,
  14. 23.14.12.20 – maty z włókna szklanego (2021, 2022).